Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

 

Fjärrvärmeprojekt Sverige AB ska utgående från kundens behov tillhandahålla kvalificerade
konsulttjänster inom mark och ledningssystem, distribution av fjärrvärme, fjärrkyla, gas, el, vatten, opto samt konsulttjänster relaterade till därmed förenlig verksamhet. 


Genom aktivt kvalitetsarbete skall vi nå nöjdare kunder, bättre lönsamhet och ständig förbättring.

 

Vårt kvalitetsarbete:


Vi informerar och stödjer våra kunder i sitt kvalitetsarbete.


Vi säkerställer våra kunders syfte och mål med projekten genom att vi anpassar oss efter våra kunders behov parallellt med att vi bidrar med våra förslag på förbättringsåtgärder.

 

Medarbetarna är väl förtrogna med kvalitetsarbetet och verkar aktivt för att företaget bedriver ett kundfokuserat kvalitetsarbete med utgångspunkt från kundernas krav och upplevda tillfredsställelse.

 

Genom en väl fungerande dokumentation och spårbarhet av våra genomförda projekt, förbättrar vi ständigt processerna i projekten. Vi informerar och stödjer våra kunder i deras kvalitetsarbeten.

 

Vi utvecklar och förfinar kontinuerligt våra arbetsmetoder och arbetssätt och som ger ett personligt kvalitétsansvar hos alla medarbetare. Detta leder till större engagemang och bredare kompetens som bidrar till nöjdare kunder och tillfredsställelse hos medarbetarna.

 

Kontakt?

 

Vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar på Fjärrvärmeprojekt Sverige AB?