Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

 

Fjärrvärmeprojekt Sverige AB ska, utgående från kundens behov, tillhandahålla kvalificerade konsulttjänster inom distribution för fjärrvärme, fjärrkyla, gas samt konsulttjänster relaterade till produktionsanläggningar och kundcentraler samt därmed förenlig verksamhet. Genom aktivt kvalitetsarbete skall vi nå nöjdare kunder, bättre lönsamhet och ständig förbättring.

 

Vårt kvalitetsarbete:

Vi säkerställer våra kunders syfte och mål med projekten genom att vi anpassar oss efter våra kunders behov parallellt med att vi bidrar med våra förslag på förbättringsåtgärder.

 

Medarbetarna är väl förtrogna med kvalitetsarbetet och verkar aktivt för att företaget bedriver ett kundfokuserat kvalitetsarbete med utgångspunkt från kundernas krav och upplevda tillfredsställelse.

 

Genom en väl fungerande dokumentation och spårbarhet av våra genomförda projekt, förbättrar vi ständigt processerna i projekten. Vi informerar och stödjer våra kunder i deras kvalitetsarbeten.

 

Vi utvecklar nya arbetsmetoder och arbetssätt med befogenheter samt resurser som ger ett personligt kvalitétsansvar hos alla medarbetare. Detta leder till ett större engagemang och en bredare kompetens som i slutändan bidrar till nöjdare kunder och stor tillfredsställelse hos medarbetarna.

 

Vi sätter kunden i fokus och eftersträvar att ge kunden ”rätt kvalitet” till rätt pris.

Kontakt?

 

Vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar på Fjärrvärmeprojekt Sverige AB?