Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

 

Fjärrvärmeprojekt Sverige AB arbetar för att bli effektivt, lönsamt och konkurrenskraftigt. I detta arbete är våra medarbetare vår viktigaste resurs. Vi ska ha en arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och utvecklas och mår bra såväl fysiskt som psykiskt. Arbetsmiljöfrågor ska behandlas i den dagliga verksamheten och i samarbete med medarbetarna.

 

Vi ska bedriva vår verksamhet så att vi säkerställer kraven i arbetsmiljölagstiftningen och i våra egna interna normer och instruktioner. Vår planering av en god arbetsmiljö ska utgå från en helhetsbedömning och vara en del av vår verksamhetsplanering.

 

Vi ska ta tillvara våra medarbetares färdigheter och kunskaper. Utnyttja vår unika kompetens för att skapa en lärande organisation som möjliggör att alla medarbetare kan pröva nya, mer varierande, stimulerande och självständiga arbetsuppgifter. Genom att ständigt höja kompetensnivån ska vi förbättra vår produktivitet och kvalité.

 

Vi ska skapa bättre möjligheter för stöd i arbetet från arbetskamrater och överordnade. Eftersträva att alla medarbetare ska känna gemenskap och delaktighet i arbetet. Alla ska aktivt medverka till en god arbetsmiljö genom att ta ansvar i sitt arbete och visa omtanke om varandra.

 

Vår arbetsmiljö ska vara anpassad till medarbetarnas olika förutsättningar. Lokaler, inredning, arbetsutrustning och hjälpmedel ska vara av för ändamålet bästa standard.

 

Genom våra aktiviteter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vi öka arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna, sänka sjukfrånvaron och förbättra lönsamheten samt tillgängligheten. Därigenom ska vi ständigt förbättra kvaliteten på våra tjänster och vara engagerade, professionella och tillgängliga för våra kunder.

 

Vi följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen.

Kontakt?

 

Vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar på Fjärrvärmeprojekt Sverige AB?